آئین نامه آموزشی

 

آیین نامه آموزشی

** امتحانات به سه شیوه برگزار می گردد :

الف ) آزمون هاي مستمر هفتگي :(توجه: نمرات مستمر درنمرات پايانی هرنيمسال تاثير دارد)

این امتحانات که شامل کلیه ی دروس عمومی و اختصاصی به تناسب نیاز و تأیید شورای آموزش مدرسه ،  برگزار و مطابق تقویم اجرایی ارائه شده ، به صورت هفتگی در ( زنگ آزمون ) همانند سال های گذشته اجرا خواهد شد که از آن با نام  آزمون های مستمرهفتگی یاد می شود .            جدول روزهاي برگزاري آزمون هاي مستمر هفتگي

  روزهاي برگزاري آزمون

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پـايـه

یازدهم تجربی

دهم تجربی

دهم ریاضی

یازدهم انسانی

دهم انسانی ـ یازدهم ریاضی

 

 

* سطح سوالات در این آزمون ها مطابق با معیارهای مدرسه ی نمونه دولتی بوده و در چار چوب بودجه بندی و تمرینات تکمیلی و جزوات آموزشی ارائه شده توسط دبیران ، طراحی می گردد .

*حداقل نصاب نمره قبولی در دروس عمومی و اختصاصی درکلیه ی پایه ها (دهم ، یازدهم و چهارم 14  می باشد .

ب ) آزمون های تستی و پیشرفت تحصیلی :

این آزمون ها شامل کلیه ی دروس عمومی و اختصاصی بوده وبه شرح ذيل مي باشد .

1ـ آزمون های پیشرفت تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش که برای دانش آموزان پایه های  دهم  و یازدهم مدارس نمونه دولتی شهر تهران ، به صورت تستی برگزار می گردد .

2 ـ برگزاری کنکور آزمایشی مدارس نمونه دولتی توسط اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران .( تاریخ آزمون ها متعاقباً اعلام می گردد )

3ـ آزمون های موسسات آموزشی مطرح ، در امر برگزاری آزمون های استاندارد . ( برای پایه های  دهم و یازدهم )

تذكر: حد نصاب نمره ی قابل قبول در دروس عمومی و اختصاصی ، میانگین نمره ی درس پایه در آن آزمون خواهد بود ، ودرنمره مستمرپايان هرنيمسال تاثير دارد)

ج ) آزمون های منطقه ای :

ـ آزمون های منطقه ای در 2  نوبت ، در پایان هر نیم سال ، به صورت تشریحی برگزار می گردد .

ـ نمرات این آزمون ها با ضریب تعیین شده و تعداد واحد هر درس در کارنامه ی تحصیلی ، ثبت و در پرونده ی تحصیلی دانش آموز  بایگانی می شود .      ـ حد اقل  نصاب نمره ی قابل قبول دردروس عمومی و اختصاصی حداقل   14  می باشد .

 

ـ  حضور اولیای محتـرم در تمامی جلسـات مدرسه ضروری است . لازمست اولیای گرامی با کمال دقت  پی گیر مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز بوده و در صورت بروز هر گونه مشکل در امر تحصیل وی ، سریعاً مراتب را با معاون آموزشی پایه و پشتیبان تحصیلی وی هماهنگ نمایند تا فرايند بررسی وضعیت دانش آموز و کمک به رفع مشکل وی با سرعت ودقت بيشتري انجام پذیرد .

 

       جدول زمان بندی آزمون های موسسات آموزشی برتر شهرتهران در سال تحصیلی : 97-96

 

مـاه

             

 

پایه ها

مهر

آبان

آذر

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

پایه دهـم

(کلیه رشته ها)

سنجش آغازین چهارشنبه  

19/7/96

مرحله اول سه شنبه

23/8/96

مرحله دوم یکشنبه

19/9/96

مرحله سوم دوشنبه

9/11/96

مرحله چهارم یکشنبه

13/12/96

مرحله پنجم سه شنبه

21/1/97

مرحله ششم چهارشنبه

19/2/97

پایه یازدهم

(کلیه رشته ها)

ـــــ

مرحله اول

23/8/96

ـــــ

مرحله دوم

9/11/96

ـــــ

ـــــ

مرحله سوم

19/2/97

 

 

 

برنامه کامل آزمـون های مستمـر  نیم سال اول

دهم

ریاضی/دوشنبه

دهم

تجربی/ یکشنبه

دهم انسانی/چهارشنبه

یازدهم ریاضی/چهارشنبه

یازدهم

 تجربی /شنبه

یازدهم

انسانی /سه شنبه

جغرافیا

   10/7/96

تعطیل رسمی

9/7/96

دین وزندگی

12/7/96

ـــــ

   5/7/96

ـــــ

1/7/96

ـــــ

4/7/96

عربی

17/7/96

دین وزندگی

16/7/96

زبان خارجه

19/7/96

هندسه

12/7/96

تعطیل رسمی

8/7/96

زبان خارجه

11/7/96

زبان خارجه

24/7/96

عربی

 23/7/96

ادبیات فارسی

26/7/96

عربی

19/7/95

عربی

15/7/96

عربی

  18/7/96

ادبیات فارسی

1/8/96

زبان خارجه

1/8/95

عربی

3/8/96

زبان خارجه

26/7/96

زبان خارجه 22/7/96

جامعه شناسی

25/7/96

ریاضی

8/8/96

ادبیات فارسی

7/8/96

جامعه شناسی

10/8/96

نگارش

3/8/96

نگارش

29/7/96

نگارش

2/8/96

دفاعی /نگارش

15/8/96

شیمی

14/8/96

منطق

17/8/96

حسابان

10/8/96

زیست شناسی

6/8/96

فارسی

9/8/96

هندسه

22/8/96

فیزیک

21/8/96

جغرافیا

24/8/96

فیزیک

17/8/96

فیزیک

13/8/96

فلسفه

16/8/96

دین و زندگی

29/8/96

تعطیل رسمی

28/8/96

اقتصاد

1/9/96

شیمی

24/8/96

شیمی

20/8/96

جغرافی

23/8/96

شیمی

6/9/96

زیست

5/9/96

ریاضی و آمار

8/9/96

آمار و احتمال

1/9/96

ریاضی

27/8/96

ریاضی

30/8/96

فیزیک

13/9/96

ریاضی

12/9/96

تعطیل

15/9/96

زمین شناسی

8/9/96

زمین شناسی

4/9/96

تاریخ

7/9/96

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

فارسی

11/9/96

فنون ادبی

14/9/96

آزمون درس:  آمار در زنگ کلاس همـان درس برگـزار می گردد .

آزمون دروس: جغرافـی و

دفاعی و نگارش و آمار در زنگ کلاس  همـان درس برگزار می گردد .

آزمون دروس: فنون ادبی و تاریخ در زنگ کلاس  همان درس برگزار می گردد .

آزمون دروس: زبان فارسی ، تاریخ معاصر ، کامپیوتر در زنگ کلاس همـان درس برگـزار می گردد .

آزمـون دروس: تـاریـخ معاصر،زمین شناسی در زنگ کلاس همـان درس برگـزار می گردد .

آزمـون دروس :  جغرافی ، جامعه و تاریخ ادبیات در زنگ کلاس همـان درس برگـزار می گردد

 

تذکر : 1ـ برنامه کامل آزمون های مستمر نيمسال دوم بلافاصله پس از امتحانات نوبت اول حضورتان اعلام خواهد شد.  2ـ نمرات مستمر دانش آموزان شامل نتایج آزمون ها ی مستمر هفتگی و  آزمون های مدارس نمونه دولتی اداره کل شهر تهران  و آزمون های موسسات آموزشی و پرسش های کلاسی  و نمره پژوهشی ( در پایه دهم ) خواهد بود .

قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر